Ние в Болярка ВТ АД

работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им  предлагаме продукти с доказано качество и репу- тация, което е обезпечено с професио- нализъм, 120 годишна...

 

Брашната "МЕЛКО"
са гаранция за висококачествен продукт с гарантиранпроизход. "МЕЛКО" притежава над 15% пазарен дял и се дистрибутира в цялата страна. Наши приоритети са качеството на продукта и удовлетвореността на...
 

Агро трейд
е фирма за дистрибуция и продажба на селскостопанска техника, инвентар и технологии. Извършва гаранционен и след гаранционен сервиз.Дейността на Агро Трейд се открива...


„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е публично търговско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 12.05.2008 г. с № 20080512100104. Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 26.09.1996 г. в град Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест - Приватизационен фонд” АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в град Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност. Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг” АД.
Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа” 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април” 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.


Май 26.2023

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

          На основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2023 г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).