<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" width="112" height="33" align="absbottom" />

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.


25/05/2022

 

Общо събрание за 2022 г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2022г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).

 

27/05/2021

 

Общо събрание за 2020 г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2021г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).

 

28/05/2020

 

Редовно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2020г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа.

 

10/05/2019

 

Редовно Общо събрание за 2019г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 19.06.2019г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа.

 

06/11/2018

 

Извънредно Общо събрание за 2018г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 12.12.2018г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

10/05/2018

 

Общо събрание за 2017г.

Съветът на Директорите на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД свиква редовно общо събрание на акционерите Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 18.06.2018 г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

15/05/2017

 

Общо събрание за 2016г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 15.06.2017г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

14/09/2016

 

Уевдомление за информационна медия
Съгласно чл.43а, ал.4 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация, „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ уведомява, че има сключен договор за разкриване на регулирана информация на обществеността с информационна агенция „Сервиз финансови пазари“-ЕООД (www.x3news.com.)

 

 

27/05/2016

 

Общо събрание за 2015 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2016г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

27/05/2015

 

Общо събрание за 2014 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2015г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа .

28/05/2014
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 30.06.2014г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа


23/05/2012

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2012г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 14 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.

25/05/2011
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2011г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.

11/06/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 23.07.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 10 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.

27/05/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на28.06.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.

08.07.2009
На 04.07.2009 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под №20090704105149 са вписани взетите решения от ОСА, проведено на 26.06.2009 г. Вписан е нов съвет на директорите в следния състав: Вълко Стоянов Вълев, Виолета Борисова Манолова, Светла Михайлова Боянова, Христо Димитров Грунов и Коста Димитров Каранашев. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова, винаги заедно.

19/05/2009
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 26.06.2009г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, от 15 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.

31/03/2009
Мел инвест холдинг” АД, град София представи на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса – София” АД и в X3News своя Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г. Желаещите могат свободно да се запознаят с материалите в офиса на „Мел инвест холдинг” АД, град София, бул. „Ген. Тотлебен” № 85-87. Всеки работен ден от 9:00 до 17:00ч.

Други съобщения и финансова информация:  www.x3news.comE-mail: info@companyname.com