ИНВЕСТИТОРИ1. Полезна информация - Акционери

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.
Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала.
Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
Акциите на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса - София” АД с борсов код:  МELH и се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.
Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2022 г.Основни акционери притежаващи участие в капитала на „Мел Инвест Холдинг” АД към 31.12.2022 г.АкционериАКЦИОНЕР  БРОЙ АКЦИИ  %
„Пиво Инвест” АД    800000    21.97%
 „Булмикс Интернешънъл”АД    712746    19.58%
Кооперация „КПФС Млекарево”     301933    8.29%
Кооперация „Зърно”     209109    5.74%
„Мелко Интернешънъл”АД     73614    2.02%
„Eнигма Инвест”АД     60000    1.65%
Други юридически и физически лица     1483598    40.75%
ОБЩО: 3641000 100.00%

 

 

26/05/2023

Общо събрание за 2022 г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2023 г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2022г

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2022г

 

Годишен финансов отчет за 2022г на Мел Инвест Холдинг АД и документи към него

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2022г на Мел Инвест Холдинг АД и документи към него

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД 29.06.2023

 

Предложения за гласуване на общото събрание 29.06.2023

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД за свикване РОС 29.06.2023

 

ПълномощноРОС29.06.2023

 

Документи от Общо събрание:

 

ПротоколРОС29.06.2023


ПълномощниРОС29.06.2023

 

 

25/05/2022

Общо събрание за 2021 г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2022 г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2021г

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2021г

 

Годишен финансов отчет за 2021г на Мел Инвест Холдинг АД и документи към него

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021г на Мел Инвест Холдинг АД и документи към него

 

Материали към РОС Декл.чл.107 ЗНФО

 

Материали към РОС Статут Одитен Комитет

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД 29.06.2022

 

Предложения за гласуване на общото събрание 29.06.2022

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД за свикване РОС 29.06.2022

 

ПълномощноРОС29.06.2022

 

Документи от Общо събрание:

 

ПротоколРОС29.06.2022МИХСписък

 

ПълномощниРОС29.06.2022МИХ

 

Актуален устав на дружеството, вписан в ТР с вх.№ 20220711152908 от 11.07.2022г.

 

 

 

27/05/2021

Общо събрание за 2020 г.

Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2021г. в гр. София, район „Красно село“, бул. „Ген. Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10:00 часа местно време (7:00 чaса UTC).

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД 29.06.2021г.

 

Пълномощно РОС 29.06.2021г.

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД за свикване РОС 29.06.2021г.

 

Проект политика за възнагражденията на членовете на СД на Мел Инвет Холдинг АД

 

Предложения за гласуване на общото събрание 29.06.2021г.

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2020г.

 

Пояснения към Годишния консолидиран финансов отчет за 2020г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2020г.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2020г.

 

Доклад на независимия одитор за 2020г.

 

Доклад на независимия одитор за 2020г. консолидация.

 

Доклад за изискванията към възнагражденията на СД през 2020г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2020г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2020г. консолидация.

 

Годишен финансов отчет за 2020г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2020г.

 

Годишен консолидиран доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2020г.

 

Документи от Общо събрание:

 

Мел Инвест Холдинг АД РОС 29.06.2021 Пълномощни

 

Мел Инвест Холдинг АД РОС 29.06.2021 Протокол

 

Мел Инвест Холдинг АД Политика за възнагражденията 29.06.2021

 

 

 

28/05/2020

 

Общо събрание за 2019 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2020 г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа.

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

Пълномощно

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Предложения за гласуване на общото събрание

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2019г.

 

Пояснения към Годишния консолидиран финансов отчет за 2019г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2019.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2019г.

 

Доклад на независимия одитор за 2019г.

 

Доклад на независимия одитор за 2019г. консолидация.

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2019г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2019г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет9 Холдинг АД за 201г консолидация.

 

Годишен финансов отчет за 2019г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2019г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен консолидиран доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2019г.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2019г.

 

Актуална политика за възнагаржденията на членовете на СД на Мел Инвет Холдинг АД .

 

 

Документи от Общо събрание:

 

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД от 29.06.2020г.

 

Пълномощни - упражнени гласове чрез представители

 

Политика за възнагражденията на Членовете на СД на Мел Инвест Холдинг АД от 29.06.2020г.

 

 

10/05/2019

 

Общо събрание за 2018г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 19.06.2019г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 10 часа.

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Пълномощно

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Предложения за гласуване на общото събрание

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2018г.

 

Пояснения към Годишния консолидиран финансов отчет за 2018г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2018г.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2018г.

 

Доклад на независимия одитор за 2018г.

 

Доклад на независимия одитор за 2018г. консолидация.

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2018г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2018г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2018г консолидация.

 

Годишен финансов отчет за 2018г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2018г на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Годишен консолидиран доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2018г.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2018г.

 

Актуална политика за възнагаржденията на членовете на СД на Мел Инвет Холдинг АД .

 

Актуален устав на Мел Инвест Холдинг АД.

 

Декларация по чл.116, ал.4 от ЗППЦК

 

Свидетелство за съдимост НД.

 

ДекларацияЧл.234иЧл.237отТЗ_Н.Димов

 

 

Документи от Общо събрание:

 

MelInvestHoldingADROS19062019Protokol

 

MelInvestHoldingADROS19062019Palnomoshtni

 

MelInvestHoldingADAkyualiziranaPolitikaVaznagrajdeniq19062019.pdf

 

 

 

06/11/2018

 

Извънредно Общо събрание за 2018г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.223(1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на 12.12.2018г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

Покана

 

Пълномощно

 

Предложение за гласуване на извънредното общо събрание

 

Протокол за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Доказателства за избор на нов член на одитния комитет

 

 

 

Документи от извънредно Общо събрание:

 

- Протокол от проведено извънредно общо събрание

 

- Пълномощни

 

 

 

 

10/05/2018

 

Общо събрание за 2017г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 18.06.2018 г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

Пълномощно

 

Предложение за гласуване на общото събрание

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2017г.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2017г.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2017г.

 

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2017г.

 

Доклад на независимия одитор за 2017г.

 

Годишен финансов отчет за 2017г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2017г.

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2017 г.

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2017г.

 

Годишен консолидиран доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2017 г.

 

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS18062018Protokol

 

MelInvestHoldingADROS15062018Palnomoshtni

 

 

 

 

15/05/2017

 

Общо събрание за 2016 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 15.06.2017г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.

 

Покана за свикване на заседание Общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Предложение за гласуване на общото събрание

 

Пълномощно

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на Мел Инвест Холдинг АД

 

Статут на Одитния комитет

 

Пояснения към Годишния финансов отчет за 2016г.

 

Доклад на Одитния комитет за дейността на Мел Инвест Холдинг АД през 2016г.

 

Годишен доклад за дейността на Мел Инвест Холдинг АД за 2016г.

 

Доклад на независимия одитор за 2016г.

 

Годишен финансов отчет за 2016г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на Мел Инвест Холдинг АД за 2016г.

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2016 г.

 

Пълномощно И.Георгиева К.Кръстев

 

Декларации чл.107 ал.5 от ЗНФО за независимите членове на Одитния комитет

 

Доказателства по чл.107 ал.4 ЗНФО- за членовете на Одитния комитет


Актуален устав на Мел Инвест Холдинг АД.

 

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS28062017Protokol

 

MelInvestHoldingADROS28062017Palnomoshtni

 

 

 

 04/03/2017


Декларация за корпоративно управление на Мел Инвест Холдинг АД 2016г.


MelInvestHolding31122016AuditDeklChl100nal8ZPPCKDeklZaKorpUpravlenie

 


 14/09/2016


Уевдомление за информационна медия


Уевдомелени за информационна медия

 

 

27/05/2016

 

Общо събрание за 2015 г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2016г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 12 часа.Годишен доклад за дейноста на „Мел Инвест Холдинг“ АД за 2015г

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2015 г

 

Доклад на независимия одитор за 2015г

 

Доклад на одитния комитет на „Мел Инвест Холдинг“ АД за дейността през 2015 г

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за 2015г

 

Отчет за финансовото състояние на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2015 г

 

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Пояснение към финансовите отчети на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2015 г

 

Предложение за гласуване

 

Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Пълномощно И.Георгиева К.Кръстев

Пълномощно

Актуална политика за възнагаржденията на членовете на СД на Мел Инвет Холдинг АД .

 

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS28062016Protokol

 

MelInvestHoldingADROS28062016Palnomoshtni

 

MelInvestHoldingADAkyualiziranaPolitikaVaznagrajdeniq28062016.pdf

 

 

 

27/05/2015

 

Общо събрание за 2014г.
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2015г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа .Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД

Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите в „Мел Инвест Холдинг“ АД

 

Предложение за гласуване

 

Пълномощно

 

Отчет за финансовото състояние на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2014 г.

 

Пояснение към финансовите отчети на „Мел Инвест Холдинг“ АД към 31 декември 2014 г.

 

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

 

Годишен доклад за дейноста на „Мел Инвест Холдинг“ АД.

 

Доклад на одитния комитет на „Мел Инвест Холдинг“ АД за дейността през 2014 г.

 

Доклад на независимия одитор

 

Доклад за изискванията към възнаграждениятта на СД през 2014 г.

 

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS29062015Protokol

 

MelInvestHoldingADROS29062015Palnomoshtni

 

MelInvestHoldingADActualiciranaPolitikaVaznagrajdeniq29062015

 

 

 

 

2. Общо събрание за 2013г.

 

28/05/2014
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 30.06.2014г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа


MelInvestHoldingAD2013DokladVaznagrajdeniq

MelInvestHoldingAD2013OtchetDVI

MelInvestHoldingAD2013PolitikaVaznagradeniq

MelInvestHoldingAD30062014DeklaraciiChl.116ZPPCK

MelInvestHoldingAD30062014PalnomoshtnoROS

MelInvestHoldingAD30062014PokanaROS

MelInvestHoldingAD30062014PredlojenieZaResheniqROS

MelInvestHoldingAD30062014ProtokolSD

MelInvestHoldingAD30062014SvidetelstvaZaSadimost

MelInvestHoldingAD31122013AuditFOMSS

MelInvestHoldingAD31122013AuditGodishenDokladChl32al1t2N2

MelInvestHoldingAD31122013AuditOditorskiDoklad

MelInvestHoldingAD31122013AuditPrilojenieFO

MelInvestHoldingAD31122013DokladOditenKomitet

 

Документи от общото събрание на акционерите:

 

MelInvestHoldingADROS30062014Palnomoshtni

MelInvestHoldingADROS30062014Protokol

 

 

 

2. Общо събрание

 

23/05/2013
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание (ОС) на акционерите на 27.06.2013г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 4, от 15 часа.


Mel Invest Holding AD2012OtchetNaDVI
MelInvestHolding31122012AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122012AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122012AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122012FOMSS
MelinvestHoldingAD07052013ProtokolSD
MelinvestHoldingAD18052013PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingAD27062013PokanaOS
MelInvestHoldingADAD2012DokladOditenKomitet
melinvestholdingadobrpalnomoshtno
SvidetelstvaZaSadimostSViND23/05/2012
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 29.06.2012г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 14 часа. Допълнителна информация на страница инвеститори.


MelInvest HoldingAD2011DokladOditenKomitet
MelInvestHolding31122011AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122011AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122011AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122011FOMSS
MelInvestHoldingAD2011OtchetDVI
MelinvestHoldingAD20042012ProtokolSD
MelinvestHoldingAD29062012PokanaOS
MelinvestHoldingAD29062012PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingADObrPalnomoshtno

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestHoldingADROS29062012Palnomoshtni
MelInvestHoldingADROS29062012Protokol

25/05/2011
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2011г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа.

MelInvestHolding31122010AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122010AuditPrilojenieFO
MelInvestHolding311122010FOMSS
MelInvestHolding311122010OditorskiDoklad
MelInvestHoldingAD2010DokladOditenKomitet
MelInvestHoldingAD2010OtchetDVI
MelinvestHoldingAD05052011ProtokolSD
MelinvestHoldingAD18052011PredlojenieZaReshenieOS
MelinvestHoldingAD28062011PokanaOS
MelinvestHoldingADObrPalnomoshtno

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestHolding28.06.2011Palnomoshtni
MelInvestHolding28.06.2011Protokol

11/06/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 23.07.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 10 часа.

MelInvestHolding311122009AuditFOMSS
MelInvestHolding31122009AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122009AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122009AuditPrilojenieFO
MelInvestHoldingAD2009DokladOditen Komitet
MelInvestHoldingAD2009OtchetDVI
MelInvestHoldingAD23072010DeklaraciiSvidSadimost
MelInvestHoldingAD23072010ObrazecPalnomoshtno
MelInvestHoldingAD23072010PokanaOS
MelInvestHoldingAD23072010PredlojenieSD
MelInvestHoldingAD23072010ProektUstav
MelInvestHoldingAD23072010ProtokolSD

Документи от общото събрание на акционерите

MelinvestHoldingAD23072010PalnomoshtniOSbezDanni
MelinvestHoldingAD23072010ProtokolOSSpisak

27/05/2010
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 28.06.2010г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството от 15 часа.

MelInvestHolding311122009AuditFOMSS
MelInvestHolding31122009AuditGodishenDokladChl32al1t2N2
MelInvestHolding31122009AuditOditorskiDoklad
MelInvestHolding31122009AuditPrilojenieFO
MelInvestHoldingAD2009DokladOditen Komitet
MelInvestHoldingAD2009OtchetDVI
MelInvestHoldingAD28062010DeklaraciiSvidSadimost
MelInvestHoldingAD28062010ObrazecPalnomoshtno
MelInvestHoldingAD28062010PokanaOS
MelInvestHoldingAD28062010PredlojenieSD
MelInvestHoldingAD28062010ProektUstav
MelInvestHoldingAD28062010ProtokolSD

19/05/2009
Съветът на директорите (СД) на “МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ”АД, гр.София, на основание чл.251(2) и чл. 223(1) от ТЗ свиква редовно общо събрание  (ОС) на акционерите на 26.06.2009г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда на дружеството, етаж 5, от 15 часа.
Материали:

MelInvestHoldingDokladOditorFinOtchetPojasneniaOS26062009
MelInvestHoldingDokladZaDejnostaOS26062009
MelInvestHoldingKDK116iSSOS26062009
MelInvestHoldingObrazciPylnomoshtniULIFLOS26062009
MelInvestHoldingOtchetDVIOS26062009
MelInvestHoldingPokanaOS26062009
MelInvestHoldingPredlojenieDnevenRedOS26062009
MelInvestHoldingProtokolSDSvikvaneOS26062009

Документи от общото събрание на акционерите

MelInvestXoldingADPalnomoshtniOS
MelInvestXoldingADProtokolOS
MelInvestXoldingADSpisak

3. Дивиденти

 Доход на една акция в лева за последните 5 години.
Финансова година    Стойност в лева    Дивидент в лева

  ФИНАНСОВА ГОДИНА   СТОЙНОСТ В ЛЕВА   ДЕВИДЕНТ В ЛЕВА
   2003г.    0.0127   0.0000
   2004г.    0.0438  0.0000
   2005г.    0.0029   0.0000
   2006г.    0.0079   0.0000
   2007г.    0.0037   0.0000
   2008г.    0.0073   0.0000


Съгласно взето решение на Общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД на 14.01.1998 год. част от печалбата за 1997 год. се разпределя под формата на дивидент. Нето дивидента за 1 акция е 0.25 лв.
Съгласно взето решение на Общото събрание на акционерите на „Мел Инвест Холдинг” АД през 1999 год. част от печалбата за 1998 год. се разпределя под формата на дивидент. Нето дивидента за 1 акция е 0.22 лв.

Данъчно облагане

При търговия с акции на публични дружества:
- За юридически лица - доходът намалява данъчната основа, а загубата я увеличава;
- За физически лица - необлагаеми доходи.

          При изплащане на дивиденти:
- За местни юридически лица - търговци - необлагаеми/ намаляват данъчната основа/;
- За всички останали – 5 % данък при източника