ИСТОРИЯ„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е публично търговско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 12.05.2008 г. с № 20080512100104.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 26.09.1996 г. в град Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест - Приватизационен фонд” АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в град Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност. Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг” АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа” 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април” 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април” 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.


ДЕЙНОСТДружеството е с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон. „Мел Инвест Холдинг” АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества.


УПРАВЛЕНИЕ


Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев – председател на СД и изпълнителен директор, Илиана Николаева Георгиева – член на СД, Стефан Господинов Господинов – член на СД , Румен Божидаров Инзов – член на СД и Красимир Борисов Кръстев- член на СД.

„Мел Инвест Холдинг” АД се представлява колективно от СД, по реда на чл.235, ал.1 от ТЗ.1. Финансови отчети

 

Тримесечни и годишни финансови отчети :  www.x3news.com


2. Програма за добро корпоративно управление
 MelInvestHolding31122008PPMPSDKU

 

3. Устав

 MelInvestHoldingUstavOS30062008