ИСТОРИЯ„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД е публично търговско акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 12.05.2008 г. с № 20080512100104.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 26.09.1996 г. в град Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест - Приватизационен фонд” АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в град Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност. Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг” АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа” 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април” 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април” 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село”, бул. „Тотлебен” 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.


ДЕЙНОСТДружеството е с предмет на дейност: Пpидoбивaнe, упpaвлeниe, oцeнкa и пpoдaжбa нa учacтия в бългapcки и чуждecтpaнни дpужecтвa; Пpидoбивaнe, упpaвлeниe и пpoдaжбa нa oблигaции и други ценни книги; Пpидoбивaнe, oцeнкa и пpoдaжбa нa патенти, oтcтъпвaнe нa лицeнзии зa изпoлзвaнe нa пaтенти нa дpужecтвa, в кoитo дpужecтвотo учacтвa; Финaнcиpaнe нa дpужecтвa, в коитo дpужecтвoтo учacтвa; Вcички cдeлки, кoитo xoлдингoвoтo дpужecтвo мoже дa cключвa c дъщepнитe cи дpужecтвa, cьглacнo paзпopeдбитe нa Тъpгoвcкия зaкoн, както и други дейности, разрешени от закона.
Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса с борсов код:  MELH/MELHL
„Мел Инвест Холдинг“ АД e с присвоен LEI код: 485100BKMXDIN2WR0580.
УПРАВЛЕНИЕ


Дружеството е регистрирано с едностепенна форма на управление със Съвет на директорите в състав: Вълко Стоянов Вълев – председател на СД и изпълнителен директор, Илиана Николаева Георгиева-Диамандиева – член на СД, Стефан Господинов Господинов – член на СД , Румен Божидаров Инзов – член на СД и Николай Петров Димов- член на СД.

„Мел Инвест Холдинг” АД се представлява колективно от СД, по реда на чл.235, ал.1 от ТЗ.1. Финансови отчети

 

Тримесечни и годишни финансови отчети :  www.x3news.com

Годишен Финансов Отчет за 2020 г.

Годишен Консолидиран Финансов отчет за 2020г.


2. Устав

Устав Мел Инвест Холдинг АД 02.07.2019

 

3. Политика за възнагражденията на членовете на СД

Политика за възнагаржденията на членовете на СД на Мел Инвет Холдинг АД

 

4. Декларация за корпоративно управление от Мел Инвест Холдинг АД

Декларация за корпоративно управление на Мел Инвет Холдинг АД за 2020г

 

5. Увeдомление за информационна медия

Уведомление за информационна медия